../Frutica /О компании /Годовая отчетность эмитента за 2011 год

home | english

Frutica PrJSC / Galfrost LLC

89B, L. Ukrainky street
Lviv region, Zhovkva
Ukraine, 80300

Tel.: + 38 03252 62075
Fax: + 38 03252 62064

General questions:
info@frutica.com.ua

Годовая отчетность эмитента за 2011 год

ЧАО Фрутика в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентов ценных бумаг", утвердженным Решением Комиссии от 19.12.2006 N 1591, размещает полную информацию на сайте stockmarket.gov.ua.

Річна інформація емітента за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство "Фрутiка"

1.2. Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента - 02660 м.Київ вул. Попудренка, буд 52

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 33148580

1.5. Міжміський код та телефон - 044-492-92-58

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - А01 № 310268

1.7. Дата державної реєстрації - 11.10.2004

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.frutica.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

7564,2

5965,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

428,3

553,1

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

13,3

6,5

Сумарна дебіторська заборгованість

4266,8

3433,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

248,2

81,6

Власний капітал

-602,9

-1588,1

Статутний капітал

300

300

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-902,9

-1888,1

Довгострокові зобов'язання

1802,2

1850,3

Поточні зобов'язання

6361,8

5700,3

Чистий прибуток (збиток)

985,4

653,2

Вартість чистих активів

-602,9

-1588,1

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів та Директор. Органом контролю Товариства є Ревізор. Інформація про посадових осіб емітента. Директор Халлер Мартін Йоханнес, Головний бухгалтер Пяткіна Галина Григорівна, Ревізор Гаращенко Владислав Петрович. Інформація про засновників емітента. Засновником Товариства є громадянин Італії Халлер Мартін Йоханнес.

4. Інформація про цінні папери емітентаВид паперу - Акції. Форма випуску - Бездокументарна. Тип - Іменні прості . Кількість - 300. Фактiв лiстингу/делiстингу не було.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Фактів зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери у звітному році не було.

6. Інформація про загальні збори

20.01.2011 проведено чергові загальні збори. 30.03.2011 проведено позачергові загальні збори. 01.10.2011 проведено позачергові загальні збори. 06.10.2011 проведено позачергові загальні збори. 06.10.2011 проведено позачергові загальні збори. 26.12.2011 проведено позачергові загальні збори. 31.12.2011 проведено позачергові загальні збори.

7. Інформація про дивіденди

Рішення про виплату дивідендів Товариством не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Товариство з обмеженою відповідальністю Емкон-Аудит; Код ЄДРПОУ: 37153128; Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4374, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.09.2010 року № 220/3; дійсне до 23.09.2015 року; 

Директор/Аудитор  Сороколат Н.Г. (Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України  рішенням Аудиторської палати  України №214/3 від 29.04.2010 р. дійсний до 29.04.2015 р.)

 Ми не спостерігали за інвентаризацією фізичних запасів, активів та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2011 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансовому звіті Товариства станом на 31.12.2011 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

Ми звертаємо увагу на те, що Товариство протягом 2009року понесло чистий збиток в сумі 726,1тис.грн., за 2010рік отримало прибуток в сумі 693,4тис.грн., за 12 місяців 2011 року чистий прибуток склав 985,4тис.грн., що позитивно впливає на здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів -  16.04.2012 р.
-